Quy định Sử dụng Trang mạng của Endless

Chào mừng quý vị và cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Endless Mobile, Inc. (“Endless” hoặc “chúng tôi“) và trang mạng của chúng tôi tại địa chỉ www.endlessm.com, cùng với các trang mạng có liên quan, các mạng, các ứng dụng và các dịch vụ khác của chúng tôi được chúng tôi cung cấp (gọi chung là “Trang mạng” của chúng tôi). Những Quy định Sử dụng này là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa quý vị và Endless liên quan đến việc quý vị sử dụng Trang mạng.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU ĐÂY. BẰNG VIỆC NHẤN VÀO “CHẤP NHẬN VÀ TIẾP TỤC”, QUÝ VỊ XÁC NHẬN RẰNG QUÝ VỊ ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY, BAO GỒM CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA ENDLESS (GỌI CHUNG LÀ “CÁC ĐIỀU KHOẢN“). Nếu quý vị không đủ điều kiện, hoặc không đồng ý với các Điều khoản này, thì quý vị không có sự cho phép của chúng tôi để sử dụng Trang mạng.

Các Điều khoản này quy định rằng mọi tranh chấp giữa quý vị và Endless sẽ được giải quyết bằng TRỌNG TÀI TRUNG LẬP. QUÝ VỊ ĐỒNG Ý TỪ BỎ QUYỀN RA TÒA CỦA QUÝ VỊ để khẳng định hoặc bảo vệ các quyền của quý vị theo hợp đồng này, trừ những vấn đề có thể được đưa ra tòa án xử các vụ kiện nhỏ. Các quyền của quý vị sẽ được xác định bởi một TRỌNG TÀI TRUNG LẬP và KHÔNG PHẢI LÀ một thẩm phán hay bồi thẩm đoàn, và các yêu cầu của quý vị không thể được đưa ra theo hình thức một vụ kiện tập thể. Vui lòng xem lại Mục 19 (“Giải quyết Tranh chấp và Trọng tài”) để biết thêm các chi tiết liên quan đến thỏa thuận của quý vị về việc phân xử bất cứ tranh chấp nào với Endless.

 1. Tổng quan Trang mạng Endless. Trang mạng chứa thông tin về các sản phẩm và các dịch vụ do Endless cung cấp và có thể cho phép người dùng mua các sản phẩm nhất định của Endless. Bất cứ sản phẩm nào được mua thông qua Trang mạng này có thể phải chịu các điều khoản bổ sung được áp đặt tại thời điểm mua hàng hoặc khi sử dụng các sản phẩm đó.
 2. Sự Hội đủ Điều kiện. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản này, quý vị cam kết và bảo đảm với chúng tôi rằng quý vị có thể ký hợp đồng với chúng tôi một cách hợp pháp, và nếu quý vị không đủ tuổi, thì một người giám hộ hợp pháp, người giám hộ trẻ vị thành niên hoặc cha mẹ đã đồng ý với các điều khoản này; (b) trước đây quý vị chưa bị đình chỉ hoặc bị loại khỏi Trang mạng; và (c) việc quý vị sử dụng Trang mạng là tuân theo bất cứ và tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu quý vị đang sử dụng Trang mạng thay mặt cho một thực thể, tổ chức hoặc công ty, thì quý vị cam kết và bảo đảm rằng quý vị có quyền ràng buộc thực thể, tổ chức hoặc công ty đó với các Điều khoản này và quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này thay mặt cho thực thể, tổ chức hoặc công ty đó.
 3. Thanh toán. Trước khi quý vị mua bất cứ sản phẩm nào từ Trang mạng, quý vị sẽ có cơ hội để xem xét và chấp nhận các loại phí mà quý vị sẽ phải trả. Endless sẽ tính phí theo phương thức thanh toán mà quý vị nêu tại thời điểm mua hàng. Quý vị cho phép Endless tính phí toàn bộ số tiền như được mô tả trong các Điều khoản này, cho sản phẩm mà quý vị chọn, với phương thức thanh toán đó. Nếu quý vị thanh toán bất cứ khoản phí nào bằng thẻ tín dụng, thì Endless có thể cần sự cho phép trước của tài khoản thẻ tín dụng của quý vị trước khi quý vị mua hàng để xác minh rằng thẻ tín dụng đó hợp lệ và có đủ tiền hoặc tín dụng cần thiết để thanh toán cho việc mua hàng của quý vị.
 4. Hành vi Bị cấm. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG MẠNG, QUÝ VỊ ĐỒNG Ý KHÔNG:

4.1  sử dụng Trang mạng cho bất cứ mục đích nào trái pháp luật hoặc vi phạm bất cứ luật nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế;

4.2  vi phạm, hoặc khuyến khích người khác vi phạm bất cứ quyền nào của một bên thứ ba, kể cả việc vi phạm hoặc biển thủ bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào của một bên thứ ba;

4.3  can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang mạng, bao gồm: (a) vô hiệu hóa hoặc phá vỡ các tính năng ngăn ngừa hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất cứ nội dung nào; hoặc (b) giải mã ngược hoặc bằng cách khác cố gắng khám phá mã nguồn của bất cứ phần nào của Trang mạng ngoại trừ trong phạm vi mà hoạt động đó được pháp luật hiện hành cho phép một cách rõ ràng;

4.4  can thiệp vào hoạt động của Trang mạng hoặc sự thưởng thức của bất cứ người dùng nào đối với Trang mạng, bao gồm: (a) tải lên hoặc bằng cách khác phát tán bất cứ loại vi-rút, phần mềm đính kèm, phần mềm gián điệp, sâu máy tính, hoặc mã độc hại khác; (b) thực hiện bất cứ lời đề nghị không được yêu cầu hoặc quảng cáo nào đối với người dùng khác của Trang mạng; (c) cố gắng thu thập thông tin cá nhân về người dùng khác hoặc bên thứ ba mà không có sự đồng ý; hoặc (d) can thiệp vào hoặc phá vỡ bất cứ mạng, thiết bị, hoặc máy chủ nào được kết nối hoặc được sử dụng để cung cấp Trang mạng, hoặc vi phạm bất cứ quy định, chính sách, hoặc thủ tục nào của bất cứ mạng, thiết bị, hoặc máy chủ nào như vậy;

4.5  thực hiện bất cứ hành vi gian lận nào bao gồm việc mạo danh bất cứ cá nhân hoặc thực thể nào, tuyên bố một liên kết giả, truy cập vào bất cứ tài khoản nào khác của Trang mạng mà không được cho phép, hoặc làm sai lệch tuổi hoặc ngày tháng năm sinh của quý vị;

4.6  bán hoặc bằng cách khác chuyển giao quyền truy cập được cấp theo các Điều khoản này hoặc bất cứ Tài liệu (theo quy định tại Mục 9) hoặc bất cứ quyền hoặc khả năng xem, truy cập, hoặc sử dụng bất cứ Tài liệu nào; hoặc

4.7  cố gắng thực hiện bất cứ hành vi nào trong các hành vi được mô tả trong Mục 4 này, hoặc hỗ trợ hoặc cho phép bất cứ người nào tham gia vào bất cứ hành vi nào trong các hành vi được mô tả trong Mục 4 này.

 1. Các Trang mạng của Bên Thứ Ba và các Trang mạng được Liên kết. Trang mạng có thể chứa các liên kết đến các trang mạng của bên thứ ba. Các trang mạng được liên kết không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang mạng đó.
 2. Chấm dứt Sử dụng; Ngừng và Chỉnh sửa Trang mạng. Nếu quý vị vi phạm bất cứ quy định nào trong các Điều khoản này, thì sự cho phép của chúng tôi để quý vị sử dụng Trang mạng sẽ tự động chấm dứt. Ngoài ra, Endless có quyền tuỳ ý chấm dứt quyền truy cập của quý vị vào Trang mạng bất cứ lúc nào vì bất cứ lý do nào hoặc không có lý do nào, có hoặc không có thông báo. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng Trang mạng bất cứ lúc nào (kể cả bằng cách hạn chế hoặc ngừng một số tính năng nhất định của Trang mạng), tạm thời hoặc vĩnh viễn, mà không cần thông báo cho quý vị. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về bất cứ sự thay đổi nào đối với Trang mạng hoặc bất cứ việc bị đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng của quý vị đối với Trang mạng.
 3. Chính sách Bảo mật; các Điều khoản Bổ sung

7.1 Chính sách Bảo mật. Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật Endless  một cách cẩn thận để biết thông tin liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ của chúng tôi đối với thông tin cá nhân của quý vị. Chính sách Bảo mật Endless được kết hợp bằng việc tham chiếu này đến, và là một phần của, các Điều khoản này.

7.2  Các Điều khoản Bổ sung. Việc quý vị sử dụng Trang mạng tuân theo tất cả các điều khoản, chính sách, quy tắc, hoặc hướng dẫn bổ sung được áp dụng cho Trang mạng hoặc một số tính năng nhất định của Trang mạng mà chúng tôi có quyền đăng bài trên hoặc liên kết đến từ Trang mạng (“Các Điều khoản Bổ sung“). Tất cả các Điều khoản Bổ sung được kết hợp bằng việc tham chiếu này đến, và là một phần của, các Điều khoản này.

 1. Sửa đổi các Điều khoản này. Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, thay đổi các Điều khoản này sau này bất cứ lúc nào. Vui lòng kiểm tra các Điều khoản này định kỳ để xem các thay đổi. Các sửa đổi quan trọng có hiệu lực khi quý vị chấp nhận các Điều khoản được sửa đổi đó. Các sửa đổi không đáng kể có hiệu lực khi được công bố. Các tranh chấp phát sinh theo các Điều khoản này sẽ được giải quyết tuân theo phiên bản của các Điều khoản này mà đã có hiệu lực tại thời điểm tranh chấp đó phát sinh.
 2. Sở hữu; các Quyền Sở hữu. Trang mạng thuộc quyền sở hữu và được vận hành bởi Endless. Các giao diện trực quan, đồ họa, thiết kế, biên soạn, thông tin, dữ liệu, mã máy tính (bao gồm mã nguồn hoặc mã đối tượng), các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ và tất cả các yếu tố khác của Trang mạng (“Tài liệu“) do Endless cung cấp được bảo vệ bởi luật tài sản trí tuệ và các luật khác. Tất cả các Tài liệu có trong Trang mạng là tài sản của Endless hoặc những người cấp phép bên thứ ba của chúng tôi. Trừ khi có sự cho phép rõ ràng của Endless, nếu không quý vị không được tận dụng các Tài liệu đó vì lợi ích riêng. Endless có tất cả các quyền đối với các Tài liệu không được cấp phép một cách rõ ràng trong các Điều khoản này.
 3. Phản hồi. Nếu quý vị chọn việc cung cấp nhận xét và góp ý về các vấn đề hoặc đề nghị sửa đổi hoặc cải tiến đối với Trang mạng (“Phản hồi“), thì thông qua văn bản này quý vị đồng ý cấp cho Endless quyền không bị giới hạn, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền, được thanh toán đầy đủ, không có tiền bản quyền tác giả đối với việc khai thác Phản hồi đó theo bất cứ cách nào và cho bất cứ mục đích nào, bao gồm việc cải thiện Trang mạng và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ khác.
 4. Bồi thường. Quý vị chịu trách nhiệm cho việc quý vị sử dụng Trang mạng, và quý vị sẽ bảo vệ và bồi thường cho Endless và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, các chi nhánh, các công ty con và các đại lý của Endless (gọi chung là “Các Thực thể Endless“) khỏi mọi khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, mất mát, và chi phí, kể cả phí và chi phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc bằng bất cứ cách nào có liên quan với: (a) việc truy cập, sử dụng, hoặc sử dụng bị cáo buộc của quý vị đối với Trang mạng; (b) vi phạm của quý vị đối với bất cứ phần nào của các Điều khoản này, bất cứ cam kết, bảo đảm, hoặc thỏa thuận nào được tham chiếu trong các Điều khoản này, hoặc bất cứ luật hoặc quy định hiện hành nào; (c) vi phạm của quý vị đối với bất cứ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ hoặc tính công khai, tính bảo mật, tài sản khác, hoặc quyền bảo mật; hoặc (d) bất cứ tranh chấp hoặc vấn đề nào giữa quý vị và bất cứ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền, bằng chi phí của chúng tôi, bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất cứ vấn đề nào chịu sự bồi thường của quý vị (mà không giới hạn nghĩa vụ bồi thường của quý vị đối với vấn đề đó), và trong trường hợp đó, quý vị đồng ý hợp tác với việc bảo vệ yêu cầu đó của chúng tôi.
 5. Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm; Không Bảo đảm

TRANG MẠNG VÀ TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU VÀ NỘI DUNG SẴN CÓ Ở TRANG MẠNG ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ TRÊN CƠ SỞ “NHƯ SẴN CÓ“, MÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ LOẠI BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. CÁC THỰC THỂ ENDLESS CHỐI BỎ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG MẠNG VÀ TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU VÀ NỘI DUNG SẴN CÓ Ở TRANG MẠNG, BAO GỒM: (A) BẤT CỨ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG BỊ LÀM PHIỀN HOẶC KHÔNG VI PHẠM; VÀ (B) BẤT CỨ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, SỬ DỤNG, HOẶC MUA BÁN. CÁC THỰC THỂ ENDLESS KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA TRANG MẠNG HOẶC BẤT CỨ TÀI LIỆU HOẶC NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA TRANG MẠNG, SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, VI-RÚT, HOẶC CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG BẤT CỨ VẤN ĐỀ NÀO TRONG CÁC VẤN ĐỀ ĐÓ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA.

MỘT SỐ THẨM QUYỀN PHÁP LÝ CÓ THỂ CẤM MỘT TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC BẢO ĐẢM VÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ CÓ NHỮNG QUYỀN KHÁC TÙY THEO TỪNG THẨM QUYỀN PHÁP LÝ.

TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC MUA THÔNG QUA TRANG MẠNG ĐỀU TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM ĐÓ.

 1. Giới hạn Trách nhiệm

TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO CÁC THỰC THỂ ENDLESS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI QUÝ VỊ VỀ BẤT CỨ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC BỊ PHẠT NÀO (BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI VỀ THUA LỖ LỢI NHUẬN, UY TÍN, HOẶC BẤT CỨ MẤT MÁT VÔ HÌNH NÀO KHÁC) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUÝ VỊ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG, HOẶC VIỆC QUÝ VỊ KHÔNG THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG MẠNG HAY BẤT CỨ TÀI LIỆU HOẶC NỘI DUNG NÀO TRÊN TRANG MẠNG, DÙ LÀ DỰA TRÊN SỰ BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, SAI SÓT CÁ NHÂN (BAO GỒM SƠ SUẤT), ĐẠO LUẬT HAY BẤT CỨ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC VÀ DÙ BẤT CỨ THỰC THỂ ENDLESS NÀO ĐàĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI HAY CHƯA.

TRÁCH NHIỆM GỘP CỦA CÁC THỰC THỂ ENDLESS ĐỐI VỚI QUÝ VỊ DÀNH CHO TẤT CẢ KHIẾU NẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC BẤT CỨ VIỆC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA TRANG MẠNG HOẶC THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, SAI SÓT CÁ NHÂN, HAY BẰNG CÁCH KHÁC, ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC $100.

MỘT SỐ THẨM QUYỀN PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN. VÌ VẬY, GIỚI HẠN BÊN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI QUÝ VỊ.

MỖI QUY ĐỊNH TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRONG ĐÓ ĐƯA RA MỘT GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM, MIỄN TRỪ CÁC BẢO ĐẢM, HOẶC LOẠI TRỪ NHỮNG THIỆT HẠI CÓ MỤC ĐÍCH VÀ XÁC ĐỊNH RÕ CÁC RỦI RO GIỮA CÁC BÊN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. VIỆC XÁC ĐỊNH NÀY LÀ MỘT YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ THỎA THUẬN GIỮA CÁC BÊN. MỖI QUY ĐỊNH TRONG CÁC QUY ĐỊNH NÀY LÀ TÁCH RỜI VÀ ĐỘC LẬP VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. CÁC GIỚI HẠN TRONG MỤC 13 NÀY SẼ VẪN ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI BẤT CỨ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ NÀO KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ.

 1. Luật Điều chỉnh. Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Tiểu bang California bất kể mâu thuẫn về nguyên tắc pháp luật. Đến mức mà bất cứ vụ kiện hoặc tố tụng nào của tòa án được cho phép dưới đây và không tuân theo trọng tài về mặt pháp lý theo pháp luật hiện hành, thì trong trường hợp đó quý vị và Endless đồng ý tuân theo phán quyết riêng và độc quyền của tòa án tiểu bang và tòa án liên bang nằm trong Quận San Francisco, California với mục đích tranh tụng tất cả các tranh chấp như vậy.
 2. Quy định Chung. Các Điều khoản này, cùng với Chính sách Bảo mật và bất cứ thỏa thuận nào khác được kết hợp một cách rõ ràng bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này, là sự thống nhất và thỏa thuận toàn diện và duy nhất giữa quý vị và Endless liên quan đến việc quý vị sử dụng Trang mạng. Trừ khi được cho phép một cách rõ ràng ở trên, nếu không các Điều khoản này chỉ có thể được sửa đổi bằng một thỏa thuận bằng văn bản có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của tất cả các bên đối với các Điều khoản này. Quý vị không có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này hoặc các quyền của quý vị theo các Điều khoản này, toàn bộ hay một phần, dựa theo việc thi hành luật pháp hoặc bằng cách khác nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có quyền chuyển nhượng các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo hay chấp thuận. Việc không thể yêu cầu thực hiện bất cứ điều khoản nào sẽ không ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi trong việc yêu cầu thực hiện vào bất cứ lúc nào khác sau đó, và sự khước từ của chúng tôi đối với bất cứ vi phạm hoặc việc không đáp ứng được các Điều khoản này, hoặc bất cứ quy định nào của các Điều khoản này, sẽ không phải là một sự khước từ đối với bất cứ vi phạm tiếp theo nào hoặc việc không đáp ứng được hoặc sự khước từ đối với bản thân quy định đó. Việc sử dụng phần tiêu đề mục trong các Điều khoản này chỉ dành cho sự tiện lợi và sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào đến việc diễn giải bất cứ điều khoản nào. Nếu bất cứ phần nào của các Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì phần không thể thực thi đó sẽ có hiệu lực đến mức tối đa có thể, và các phần còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực thi hành. Khi chấm dứt các Điều khoản này, thì Mục 3 đến Mục 16, cùng với Chính sách Bảo mật và bất cứ thỏa thuận đi kèm nào khác, sẽ vẫn có hiệu lực.
 3. Giải quyết Tranh chấp và Trọng tài

16.1 Quy định Chung. HỢP ĐỒNG NÀY BAO GỒM MỘT THỎA THUẬN VỀ TRỌNG TÀI. Với mục đích giải quyết tranh chấp giữa quý vị và Endless theo cách thích hợp nhất và tiết kiệm chi phí nhất, quý vị và Endless đồng ý rằng bất cứ và tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến các Điều khoản này sẽ được giải quyết bằng trọng tài trung lập. Trọng tài có tính thân thiện hơn so với một vụ kiện tại tòa án. Trọng tài sử dụng một trọng tài trung lập thay vì một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, có thể cho phép phát hiện hạn chế hơn so với tòa án, và có thể phải chịu việc xem xét rất hạn chế bởi tòa án. Trọng tài có thể quyết định những thiệt hại và bồi thường tương tự như một tòa án có thể ra quyết định. Thỏa thuận của chúng tôi đối với việc phân xử tranh chấp bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến bất cứ khía cạnh nào của các Điều khoản này, cho dù dựa theo hợp đồng, sai sót cá nhân, đạo luật, gian lận, khai man hoặc bất cứ lý thuyết pháp lý nào khác, và bất kể những khiếu nại đó phát sinh trong hay sau khi chấm dứt các Điều khoản này. QUÝ VỊ HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, BẰNG VIỆC KÝ KẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, QUÝ VỊ VÀ ENDLESS TỪ BỎ QUYỀN THAM GIA XÉT XỬ HOẶC THAM GIA VÀO MỘT VỤ KIỆN TẬP THỂ.

16.2 Trường hợp Ngoại lệ. Không phụ thuộc vào Tiểu mục 16.1, cả hai bên chúng ta đồng ý rằng không có điều nào trong tài liệu này sẽ được coi là từ bỏ, loại trừ, hoặc bằng cách khác hạn chế quyền của một trong hai bên về việc: (a) theo đuổi các hành động thực thi thông qua các cơ quan liên bang, tiểu bang, hoặc địa phương được áp dụng mà ở đó có sẵn các hành động như vậy; và (b) tìm kiếm biện pháp ngăn chặn, trong phạm vi pháp luật cho phép hoặc liên quan đến trọng tài, tại một tòa án của pháp luật.

16.3 Trọng tài. Bất cứ việc phân xử nào bằng trọng tài giữa quý vị và Endless sẽ được điều chỉnh bởi Thủ tục Giải quyết Tranh chấp Thương mại và các Thủ tục Bổ sung cho Tranh chấp Liên quan đến Người tiêu dùng (gọi chung là “Quy tắc AAA“) của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA“), được sửa đổi theo các Điều khoản này, và sẽ được quản lý bởi AAA. Quy tắc AAA và mẫu đơn hồ sơ có sẵn trực tuyến tại www.adr.org, bằng cách gọi điện thoại tới AAA theo số 1-800-778-7879, hoặc bằng cách liên hệ với Endless.

16.4 Thông báo; Quy trình. Bên nào có ý định tìm kiếm trọng tài thì trước hết phải gửi thông báo bằng văn bản của tranh chấp đó tới bên kia, bằng thư bảo đảm hoặc Federal Express (loại yêu cầu chữ ký), hoặc nếu chúng tôi không có một địa chỉ trong hồ sơ của quý vị, thì gửi bằng thư điện tử (“Thông báo“). Địa chỉ của Endless để gửi Thông báo là: Endless Mobile, Inc. 512 2nd Street, Third Floor, San Francisco, CA 94107. Thông báo phải (a) mô tả bản chất và căn cứ của khiếu nại hoặc tranh chấp; và (b) nêu giải pháp cụ đã được yêu cầu (“Yêu cầu“). Chúng ta đồng ý sử dụng những nỗ lực thiện chí để giải quyết khiếu nại một cách trực tiếp, nhưng nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận để làm như vậy trong vòng 30 ngày tính theo lịch sau khi Thông báo được nhận, thì quý vị hoặc Endless có thể bắt đầu một tiến trình phân xử bằng trọng tài. Trong quá trình phân xử bằng trọng tài, số tiền của bất cứ đề nghị dàn xếp nào được quý vị hoặc Endless đưa ra sẽ không bị tiết lộ cho trọng tài cho đến khi trọng tài đưa ra quyết định cuối cùng và hình phạt, nếu có. Nếu tranh chấp của chúng ta cuối cùng đã được giải quyết thông qua trọng tài theo hướng có lợi cho quý vị, thì Endless sẽ trả cho quý vị (I) số tiền được trọng tài quyết định, nếu có, (II) số tiền dàn xếp bằng văn bản cuối cùng được Endless đưa ra trong giải quyết tranh chấp trước khi có quyết định của trọng tài; hoặc (III) $50, tính theo số tiền nào lớn hơn.

16.5 Không Kiện Tập thể. QUÝ VỊ VÀ ENDLESS ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CÓ QUYỀN KHIẾU NẠI BÊN KIA CHỈ TRONG KHẢ NĂNG CỦA QUÝ VỊ HOẶC CÁ NHÂN CỦA BÊN ĐÓ VÀ KHÔNG LÀM MỘT NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN TẬP THỂ TRONG BẤT CỨ VỤ KIỆN THEO NHÓM HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO. Hơn nữa, trừ khi cả quý vị và Endless có thỏa thuận khác, nếu không trọng tài không được gộp khiếu nại của nhiều hơn một cá nhân và mặt khác không được chủ trì bất cứ hình thức nào của một vụ kiện đại diện hoặc tập thể.

16.6 Sửa đổi. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang mạng này sau khi quý vị đã được thông báo về một sự thay đổi, quý vị đồng ý bị ràng buộc theo phiên bản hiện hành sau đó của các Điều khoản này.

16.7 Khả năng thực thi. Nếu Tiểu mục 16.5 được cho là không thể thực thi hoặc nếu toàn bộ Mục 16 này được cho là không thể thực thi, thì toàn bộ Mục 16 này sẽ vô hiệu và, trong trường hợp như vậy, các bên đồng ý rằng thẩm quyền độc quyền và địa điểm được mô tả ở Mục 14 sẽ chi phối bất cứ hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này.

 1. Chấp thuận việc Liên lạc Điện tử. Bằng việc sử dụng Trang mạng, quý vị chấp thuận nhận một số thông báo điện tử nhất định từ chúng tôi như được mô tả chi tiết trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các hoạt động thông tin liên lạc điện tử của chúng tôi. Quý vị đồng ý rằng bất cứ thông báo, thỏa thuận, tiết lộ, hoặc liên lạc nào khác mà chúng tôi gửi cho quý vị bằng phương pháp điện tử sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu thông tin liên lạc nào của pháp luật, bao gồm những thông tin liên lạc bằng văn bản.
 2. Thông tin Liên lạc. Các dịch vụ dưới đây được cung cấp bởi Endless Mobile, Inc. có địa chỉ tại số 512 Đường Số 2, Tầng 3, San Francisco, CA 94107 (512 2nd Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94107). Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư đến địa chỉ nói trên hoặc bằng cách gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ support@endlessm.com. Nếu quý vị là một cư dân California, thì quý vị có thể đề nghị các Điều khoản này được gửi đến quý vị bằng điện tử bằng cách gửi thư đến địa chỉ nói trên với địa chỉ thư điện tử của quý vị và yêu cầu gửi các Điều khoản này.